مسیج خیلی سنگین نیمه دوم بهمن ماه در کافه جوک سری دوم

مسیج خیلی سنگین نیمه دوم بهمن ماه در کافه جوک سری دوم
مسیج خیلی سنگین نیمه دوم بهمن ماه در کافه جوک سری دوم

مسیج خیلی سنگین

مسیج خیلی سنگین نیمه دوم بهمن ماه در کافه جوک سری دوم

مسیج خیلی سنگین

دست همیشه برای زدن نیست
کار دست همیشه مشت شدن نیست
دست که فقط برای این کارها نیست
گاهی دست میبخشد ، نوازش میکند و احساس را منتقل میکند …
گاهی چشمها به سوی دست توست ، دستت را دست کم نگیر !

.

مسیج خیلی سنگین
خوابم گرفت از بس چشمانم را بر روی همه ی دروغها و نامردیها بستم !
.
.
.

مسیج خیلی سنگین
میگن زندگی کوتاهه پس بگذر ، ببخش و بخند !
ما که گذشتیم ، بخشیدیم ولی نتونستیم بخندیم …
.
.
.

مسیج خیلی سنگین
ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﮔﻔﺖ : ﭘﺪﺭ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺳﺮ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺣﺎﺟﯽ ﻓﯿﺮﻭﺯ ﺩﯾﺪﻡ ، ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﭼﻪ ﺍﺩﺍﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺭمی آﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻭ ﭘﻮﻝ ﺑﺪﻫﻨﺪ ؛ ﻭﻟﯽ ﭘﺪﺭ ، ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺷﻢ ﺁﻣﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺩﺍ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﯿﺪ ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎش ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ …
ﺍﺯ ﻓﺮﺩﺍی آن روز ﻣﺮﺩﻡ ﺣﺎﺟﯽ ﻓﯿﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﺩﻭﺩﯼ ﺳﺮ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺩﯾﺪﻧﺪ !
.
.
.

مسیج خیلی سنگین
ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ، ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﯾﺾ میشدیم
ﻭﻓﺘﯽ ﺁﻗﺎ ﺩﮐﺘﺮﻩ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﮐﺠﺎﺕ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭه ؟ ﭼﺘﻪ ؟
ﺯﻝ ﻣﯽ ﺯﺩﯾﻢ به ﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻮﻥ … ﯾﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ؟؟؟
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﮕﻪ ﻣﺮیضیمون ﭼﯿﻪ ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ مامان می ﺳﭙﺮﺩﯾﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﺎﺩﺭﻣﻮﻥ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭﺩﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ …
ﺣﺎﻻ میخوام ﺑﮕﻢ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺭﻭ ﯾﺎﺩتون ﻣﯿﺎﺩ ؟
ﺧﺐ حالا ﺗﻮ ﺟﻮوﻥ ﺷﺪﯼ ، ﺍﻭﻥ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻩ ! ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻬﺶ ؛ ﺣﺎﻻ ﻭﻗﺘﺸﻪ ﺗﻮﺍَﻡ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﮕﯽ ﻫﺎﺕ ﺍﮔﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ﺣﺴﺶ ﮐﻨﯽ !
ﺣﺎﻻ ﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻩ ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﻪ …
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻬﺶ ﺑﺎﺷﻪ !
مسیج خیلی سنگین
.
.
.
به سلامتی زنجیری که صدسال زیر برف و بارون میمونه
می پوسه ولی از هم جدا نمیشه…
.
.
.
.

مسیج خیلی سنگین
اختلاف یعنی :
زنی برای اجاره خــانــه ٫ کلیه اش را میفروشـد !
زنی به خاطر زیـــبایـــی ٫ کلیه بدنش را عمل میکند !
.
.
.
.
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﺴﻲ ﺭﺍ ﻟﻪ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ،
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﮐﺎﺥ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱ ﮐﺴﻲ ﺭﺍ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ،
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺷﻤﻊ ﺍﻣﻴﺪ ﮐﺴﻲ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ،
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ،
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺣﺘﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻱ ﺗﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﻏﺮﻭﺭﺵ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﻮﻱ،
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻱ
ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺪﺍﻧﻢ، ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﻱ ﮐﺪﺍﻡ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ
ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻲ؟
مسیج خیلی سنگین
.
.
.
برای درد هایم نشانه می گذارم تا یادم بماند که کجا دست خدا را رها کردم و در این دنیا تنها کسی ک دوست خواهم داشت تویی!!!!!!!!
.
.
.
.

مسیج خیلی سنگین
لعنت به این نفس کشیدن از با وفا بودنش خسته شدم چرا مثل بقیه ترکم نمی کند !!!!!!!
.
.
.
.

مسیج خیلی سنگین
دنیا عوض نشده،بلکه آدماش عوضی شدن. به قول jinx آدمها مثل آفتاب پرست میمونند،دم به دقیقه رنگ عوض میکنند….!
مسیج خیلی سنگین
.
.
.
ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﻢ ﻧﻪ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻧﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﻧﻪﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﺣﺘﯽﺁﯾـــــــــــﻨﺪﻩ ….ﺩﻟﻢ ………..ﺑﭽـــــــﮕﯿﻤﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ !ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺷﻨــﯽ ﺩﺳﺘﺎﯼ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮﯾﯽ !ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻼﻝ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ﮐـــﻞ ﺻﻮﺭﺗﻢﺯﻏﺎﻟﯽ ﺷﻪ !… ۱۰۰ ﺑﺎﺭ ﯾﻪ ﺳﺮﺳﺮﻩ ﯼ ۱ ﻣﺘﺮﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﻡﺑﺎﺯﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻢ !ﭼﺎﯾﯽ ﺭﻭ با۱۰ ﺗﺎ ﻗﻨﺪ ﺑﺨﻮﺭﻡ !ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻭ ﭘﻔﮏ ﻭ ﻟﻮﺍﺷﮑﻮ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺨﻮﺭﻡ !ﺳﺮﭼﯿﺰﺍﯼﻣﺴﺨﺮﻩﺍﻧﻘﺪ ﺑــــﺨﻨﺪﻡ ﺑﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻒ ﺍﺗﺎﻕ !ﺁﺩﺍﻣﺲ ﺑﭽﺴﺒﻮﻧﻢ ﺯﯾﺮ ﻣﯿﺰ ﮐﻼﺳﺎ !ﻋﯿﺪﯾﺎﻣﻮ ﺑﺮﯾﺰﻡ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﻗﻠﮏﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎﺯﻡ ﺭﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻢ …ﻣﻮﺭﭼﻪﻫﺎﺭﻭ ﺑﮑﺸﻢ !ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣــﺎﺩﺭﻡ ﺍﺷﮑﻤﻮﭘﺎﮎ ﮐﻨﻪ ﻧﻪﭘﯿﺮﻫﻦ ﺗﻨﻢ !ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺷﺒﺎ ﺗﻮﺧﻮﺍﺏ ﻏﻠﺖ ﺑﺰﻧﻢ ﺟﺎﯼﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ !۱۰۰۰ ﺗﻮﻣﻦ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻣﺎ ﺩﻟﻢﺧــــﻮﺵ ﺑﺎﺷﻪ !ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﺩﺭﺧﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻡﻏﺮﻭﺑﺎﯼ ﺑﻌﻀﻲ ﺭﻭﺯﺍ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺘﻈﺮ “ﺁﻧﺸﺮﻟﻲ ” ﺑﺎﺷﻢ !ﻭﻟﻢ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺻﺐ ﺗﻮ ﺷﻬﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﻤﻮﻧﻢ !…ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﺮﺩﻡﺑﺰﺭﮒ ﺷﻢ !ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﺎ ﺧﯿـــــــﻠﯽ ﺳﺮﺩ ﻭﺗﻨﻬﺎﺱ..چقدر بده ازش خبر نداشته باشی…smsبدی جوابتو نده…ساعتها نگرانش باشی بعد بایه خط دیگه بهش زنگ بزنی با دومین بوق گوشی رو برداره اون وقته که میفهمی دیگه دوستت نداره..آدما از همین جا تنهایی رو واسه خودشون انتخاب میکنن…خوشبختی گمشده ی همه ی ماست….مواظب باشیم اگر آن را پیدا کردیم…خودمان را گم نکنیم…
.
.
.
.

مسیج خیلی سنگین
مهربانی را از کودکی یاد آموختم…..
که آبنباتش را در دریا انداخت تا آب دریا شیرین شود …..
.
.
.
.

مسیج خیلی سنگین
پاکت هم دلش شکست …..
باور نمیکرد بجای نامه،کارت عروسی آورده باشد …..
.
.
.
.

مسیج خیلی سنگین
دور و زمونه ای شده که باید ب آدما بگی: من معذرت میخوام، غلط کردم که شما اشتباه کردی:-(

.
.
.
بهشت هم خشک سالیست !!!
این را دیشب از کف پای مادرم که ترک خورده بود فهمیدم …
.
.
.
.

مسیج خیلی سنگین
اگه گذشته بهت زنگ زد … بزار بره رو پیامگیر !!! چون حرف تازه ای برای گفتن نداره …
.
.
.
.
اینروزهاهمه ادعادارند طعم خیانت رو شنیدن
همه ادعادارند که بدی رو به چشم دیدن
همه ادعادارن که تنهایی رو چشیدن
یه سوال بزرگ
پس کی این دنیارو به گند کشیده؟
.
.
.
.

مسیج خیلی سنگین
آبجی کاملیا خیلی وقته نمیبینم که کامنت بزاری…
عاشق کامنت هات بودم…یه جند تایی از قشنگ هاشون بزار بیاد…
.
.
.
.

مسیج خیلی سنگین
لبم خندون اما باز تو قلـبم کـــــــــــــلی غم دارم درســـــته مــهـــــــــره اما باز بدون مهرتو کم دارم
دلم باز بیقرار امشب چشـــــــو به جاده می دوزه تا پاییز شد سفر کردی، الان چند سال و هفت روزه
من از مهـــرم تو بی مهری.این روزا هم میـرن آره اگرکه بشکنه بغضم عـــــــــجــــب بارونـــی میباره
شاید پاییزو رد کردم با این شمعی که می سـوزه دارم دق میکنم ســـــــخته ، تازه این هفتمین روزه
اگر امشب بیاد بارون تو رو حـــــس میکنم پیشم دعا کردم بباره چون میخوام امشب بـــــهـاری شم
شاید این حـس پاییزه که من برگــــــامو می ریزم ولـــی بی تو چقدر سخته عبور از فصل پایـــیـــزم
مسیج خیلی سنگین
.
.
.
دنبال چی میگردی؟؟
فال ما گرفتن ندارد! حالمون مهم بود که تو ماهرانه گرفتی …..

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.